Dyby

Przykładem czynnika wzrostu w akcjach zwykłych jest emisja nowych akcji w celu zapewnienia kapitału na przyszły wzrost?

Dyby Przykładem czynnika wzrostu w akcjach zwykłych jest emisja nowych akcji w celu zapewnienia kapitału na przyszły wzrost?

(THRIVE Polski / Polish) Prosperowanie: Co u licha Musimy Zrobić? (Czerwiec 2019).

Anonim

Przykładem czynnika wzrostu w akcjach zwykłych jest zatrzymanie zysków w celu reinwestowania w firmę

W jaki sposób wiąże się stopa wzrostu i czynnik wzrostu?

Są one powiązane, ponieważ oba stanowią wzrost, w którym rośnie zbiór danych.

Jakie czynniki spowodują powolny wzrost liczby firm poszukujących notowań na giełdzie w Nairobi?

brak wystarczającej ilości pieniędzy. brak wykwalifikowanego personelu w małych firmach. złe zarządzanie.

Co to są giełdy futures?

Kontrakt futures to obowiązek kupowania akcji po określonej cenie w określonym dniu, w przeciwieństwie do opcji, w której nie ma obowiązku kupowania, tylko prawo do zakupu. Sprawdź tę stronę, może to pomóc w rozpoczęciu pracy.

Jaka jest średnia roczna stopa wzrostu z roku na rok na nowojorskiej giełdzie?

Od 5 do 10 procent. W ciągu ostatnich 40 lat S & P 500 odnotowało średni zwrot w wysokości 8, 5%.

Czy racjonalny inwestor kiedykolwiek rozważałby inwestowanie w akcje o ujemnym wzroście?

To zależy od podstawowych faktów firmy. Jeśli firma ma niskie zadłużenie, dobrą firmę i porównywalne stabilne dochody w połączeniu z ciągłymi wypłatami dywidend, można zdecydowanie zainwestować w ujemne wzrosty, pod warunkiem, że ujemny wzrost nie utrzyma się przez dekady ... Mogliby także krótko sprzedać akcje, które byłyby brane pod uwagę. inwestycja, choć bardzo krótkookresowa.

Podaj przykład, w jaki sposób ludzki wzrost i rozwój mogą wpływać na komunikację?

Gdy mózg dziecka rośnie, a jego język, wargi i struny głosowe poprawiają się, uczą się mówić. Gdy dorastają, są narażeni na nowe słowa i pomysły. Rozwijają się ich słownictwo, gramatyka i umiejętności komunikacyjne.

Jak uzyskać optymalną strukturę kapitału, aby firma mogła rozwijać działalność w przyszłości, oprócz zapewnienia stabilnej dywidendy dla akcjonariuszy giełdowych?

Część kapitałowa relacji długu do kapitału jest najłatwiejsza do zdefiniowania. W strukturze kapitału spółki kapitał stanowi zwykły i preferowany przez spółkę kapitał zapasowy powiększony o zyski zatrzymane, które są sumowane na rachunku kapitałowym akcjonariuszy w bilansie.W ten sposób zainwestowany kapitał i dług, na ogół o długoterminowej różnorodności, obejmuje kapitalizacja spółki,

mi. stały rodzaj finansowania wspierającego rozwój firmy i powiązane aktywa ... Dyskusja na temat zadłużenia jest mniej prosta. Literatura inwestycyjna często przyrówna dług przedsiębiorstwa do jego zobowiązań. Inwestorzy powinni zrozumieć, że istnieje różnica między zobowiązaniami operacyjnymi a zobowiązaniami - to ta ostatnia stanowi część długu kapitalizacji spółki - ale to nie koniec długów.

Wśród analityków finansowych i usług w zakresie badań inwestycyjnych nie ma powszechnej zgody co do tego, co stanowi zobowiązanie dłużne. Dla wielu analityków składnik długu w kapitalizacji spółki jest po prostu długiem długoterminowym bilansu. Ta definicja jest zbyt uproszczona. Inwestorzy powinni trzymać się ściślejszej interpretacji długu, w której składnik długu kapitalizacji spółki powinien składać się z: pożyczek krótkoterminowych (należne papiery wartościowe), bieżącej części zadłużenia długoterminowego, długu długoterminowego, dwóch trzecich ( zasada) głównej kwoty leasingu operacyjnego i uprzywilejowanych akcji własnych. Korzystanie z kompleksowej całkowitej wartości długu jest rozważnym narzędziem analitycznym dla inwestorów giełdowych ... Czytaj więcej: investopedia.com.

Model stałego wzrostu bierze pod uwagę zyski kapitałowe uzyskane na akcjach?

To pytanie zostało pierwotnie wymienione jako opcja odpowiedzi. Pytanie brzmiało "Które z poniższych stwierdzeń jest najbardziej poprawne". To był najbardziej poprawny z następujących wyborów ... Model stałego wzrostu bierze pod uwagę zyski kapitałowe na zapasie ... Właściwe jest stosowanie modelu stałego wzrostu do estymacji wartości estetycznej, nawet jeśli stopa wzrostu nigdy nie staje się stała ... Dwie firmy z tym samym stopa dywidendy i wzrostu musi również mieć tę samą cenę akcji ... Oświadczenia 1 i 3 są prawidłowe.

Wszystkie powyższe stwierdzenia są poprawne. Odpowiedź 1 była najbardziej poprawna z możliwych wyborów.

Co stanowi stały zapas wzrostu i jak jest on wartościowy?

To, co stanowi stały wzrost, to akcje, które mają dywidendy, które powinny rosnąć w stałym tempie. Formuła stosowana do wyceny stałego wzrostu jest określana na podstawie szacowanych dywidend, które zostaną wypłacone, podzielonej przez różnicę między wymaganą stopą zwrotu a stopą wzrostu.

Co mają wspólnego receptory związane z enzymami i receptory czynników wzrostu?

Receptory związane z enzymami i receptory czynników wzrostu mają wspólne cechy. Obejmują one domenę wiążącą ligand, jak również domenę atransmembranową.

Jakie są koszty związane z emisją nowych akcji?

Koszt emisji nowych akcji nosi nazwę "Koszt emisji akcji" lub SIC. Koszty te są ujmowane jako koszt w bilansie.

Dlaczego wzrost populacji jest problemem środowiskowym?

Jeśli wzrost populacji nie jest kontrolowany, może prowadzić do nadmiernego popytu na zasoby naturalne, przestrzeń dla rolnictwa i rozwój miast. Powoduje to szkody w środowisku.

Jakie są cechy zasobów wzrostu?

Istnieje wiele różnych cech dobrych zasobów wzrostu. Dwie cechy, które wiążą się z dobrym zasobem, to wysokie marże zysku i przyspieszenie wzrostu zysków.

Co to są zwykłe zapasy?

Akcje zwykłe to zwykłe akcje, które sprzedawane są inwestorom dającym im prawo głosu. Preferowane akcje to inny rodzaj akcji, który zwykle gwarantuje pewną dywidendę, podczas gdy wspólni akcjonariusze otrzymują tyle dywidendy, ile zyski korporacji umożliwiają.

Jakie jest znaczenie słowa przeznaczonego na zakup akcji, które mogą przynieść znaczne przyszłe zyski?

Terminem używanym dla pieniędzy używanych do kupowania akcji, które mogą przynieść znaczne przyszłe zyski, jest kapitał.

Kapitał opłacony ponad zwykły kapitał podstawowy?

Kwota zapłacona za nadwyżkę wartości nominalnej akcji zwykłych zwana jest "kwotą tytułów uczestnictwa z akcji", która jest również częścią kapitału przedsiębiorstwa.

W jaki sposób wykorzystuje się stopy wzrostu do oceny zapasów?

Oceniając stan, należy spojrzeć nie tylko na zarobki, ale także na wzrost zarobków. Tempo wzrostu pomaga określić, gdzie zarobki będą miały miejsce w następnym kwartale, przyszłym roku lub pięciu latach w dół. Jeśli widzisz akcje z P / E (Cena / Zysk) 100, które zwykle mają do wysokiej stopy wzrostu.

Inwestorzy płacą dziś wysoką składkę dla spółki ze względu na spodziewany wzrost zysków spółki w przyszłości. Tego typu inwestycje są zwykle bardziej ryzykowne, ponieważ firma może nie osiągnąć oczekiwanych stóp wzrostu. Z drugiej strony te zapasy mogą przekroczyć oczekiwane stopy wzrostu i nagradzać inwestorów, którzy wykorzystali szansę z gwiezdnymi zyskami.

Można również stosować stopy wzrostu, porównując jedną firmę z rówieśnikami. Firmy w tej samej branży powinny mieć podobne wskaźniki wzrostu. Różnice w tych stawkach mogą wskazywać na problemy w konkretnej firmie ... Cena do 100 zarobków jest całkiem niemożliwa, a jeśli się pojawiają, najlepiej unikać akcji, ponieważ nieuchronnie stracisz pieniądze.

Jaki jest przyszły wzrost kontroli nad zwierzętami?

naukowiec pokazuje, że wskaźnik populacji zwierząt może teraz wzrosnąć o 10% i dalej przejąć świat.

W jaki sposób można zachęcić do wzrostu funduszy wspólnego inwestowania?

Aby zwiększyć wzrost zapasów funduszy wzajemnych, możesz skontaktować się z kimś, kto może wiedzieć o zapasach i jak się poruszać. Możesz także wypróbować niektóre przewodniki online, które mogą Ci pomóc.

Czy giełda sprzyja wzrostowi gospodarczemu?

Czy posiadanie firmy sprzyja wzrostowi gospodarczemu? Czy wzrost biznesu sprzyja wzrostowi gospodarczemu? Inwestowanie pozwala firmom zdobyć kapitał potrzebny do sfinansowania projektów. Kiedy firmy to robią i odnoszą sukcesy, rosną. Ten wzrost pozwala na więcej miejsc pracy i więcej pieniędzy. Jeśli inwestor nie chce już inwestować w spółkę, bardziej korzystne dla niego jest umożliwienie komuś innemu wykupienia od nich udziału, niż odkupienie go przez spółkę (chyba że firma chce zmniejszyć swoje pozostające udziały), ponieważ wtedy firma nadal ma gotówkę.

Więc tak.

Jaki jest przykład wzrostu?

przykładem wzrostu jest zmiana, z której coś jest małe i się powiększa.

Nabywanie gruntów poprzez emisję akcji zwykłych jest?

transakcja bezgotówkowa, która nie jest zgłaszana w treści zestawienia przepływów pieniężnych.

Jakie są przyszłe zapasy magazynowe i opcje?

Mylicie kilka różnych warunków finansowych. Istnieją zapasy, opcje i kontrakty terminowe. Zapasy i kontrakty futures mają opcje dołączone do nich. Opcje są pochodną. Zobacz powiązane linki, aby dowiedzieć się więcej o opcjach magazynowych i ich działaniu.

Dlaczego firmy wydają nowe akcje w akcjach?

Kiedy przedsiębiorca rozpoczyna firmę, często patrzy na rodzinę i znajomych na kapitał początkowy. W miarę rozwoju firmy będzie potrzebować więcej pieniędzy, inaczej kapitału. Ci, którzy przetrwają te trudne wczesne lata, kiedy zawodzi większość firm, będą poszukiwać kredytu bankowego. Pożyczki są obciążone wysokimi kosztami gotówkowymi, w formie płatności odsetkowych.

Ostatecznie, jeśli firma wystarczająco się rozwinie, jej właściciele mogą zdecydować się na emisję akcji akcji na rynkach publicznych. Zrozumienie giełdy jest bardzo ważne dla tych przedsiębiorców. Kiedy słyszysz, że firma "wchodzi na giełdę", oznacza to, że firma wydaje akcje na sprzedaż na rynku publicznym.

Proces ten odbywa się podczas pierwszej oferty publicznej lub IPO. IPO jest pierwszą publiczną ofertą akcji przeznaczonych do sprzedaży. Proces IPO obejmuje wiele osób oprócz właścicieli firmy i może być dość złożonym przedsięwzięciem. Sama firma musi jasno zrozumieć rynek akcji.

Jak ktoś może dowiedzieć się więcej o stanie zapasów online?

Ktoś może dowiedzieć się wszystkiego o rozwoju zapasów online przez E * TRADE. The Wall Street Journal ma codzienną publikację pokazującą zyski i straty na rynku finansowym.

Jakie czynniki wpływają na wartość akcji zwykłych?

podaż i popyt P: Ale czy to wszystko? To samo dotyczy preferowanego towaru? 1. Oczekiwania inwestorów dotyczące wyników przedsiębiorstwa w przyszłości. (a) Oczekuje się, że spółka będzie w przyszłości gromadzić bogatą sumę zysków, a inwestorzy będą mieli okazję zarabiać, dlatego kupują jej zapasy, co powoduje wzrost cen akcji.

(b) Oczekuje się, że spółka wypłaci bogatą sumę dywidend w najbliższej przyszłości. 2. Wyniki spółki, numery bilansowe (przychody a koszty). Preferowane zapasy: Jedną z różnic między preferowanym a zwykłym zapasem jest to, że posiadacz uprzywilejowanych akcji ma przywilej uzyskania części dywidendy, gdy deklarowane są dywidendy.

Czym są kontrakty terminowe na akcje?

O najgłupszej rzeczy, którą możesz kupić. Przyszłość akcji to kontrakt, w którym kupisz lub sprzedasz papiery wartościowe za pewną kwotę w określonym terminie. Ryzyko jest bardzo pewne: jeśli kupisz kontrakt futures na zakup 100 akcji Acme za 20 USD za akcję 1 września, a Acme za 10 USD 1 września, natychmiast stracisz 1000 USD.

Kupowanie opcji jest inne: jeśli kupisz wezwanie na 100 akcji Acme za 20 USD i 10 USD 1 września, po prostu pozwolisz wygasnąć opcji.

Czy rynki kapitałowe obejmują zwykłe papiery wartościowe?

Rynki kapitałowe obejmują powszechne papiery wartościowe. Działają one podobnie do innych udziałów. Jednak w czasach kryzysu płynności wspólnik akcji zwykłych nie będzie zwracany, dopóki nie zostaną spłacone preferowani akcjonariusze i inni kredytodawcy.

Czy ktoś może podać ci przykład oszustwa giełdowego?

Oto przykład jednego oszustwa giełdowego, w którym jeden z uczestników skandalizował nazwę Rockefellera. Czy Kinti Mining jest oszustwem giełdowym? Właśnie to zamierzam udowodnić. Najpierw pozwól mi zdefiniować, o co w tym wszystkim chodzi. Szok giełdowy dotyczy fałszywej firmy. Zazwyczaj akcje są sprzedawane na różowych kartkach. Firma wystawia fałszywe wiadomości, aby podnieść cenę akcji, zwaną pompą i zrzutem.

Zanim przejdziemy dalej, musimy ustalić pewne definicje. Które będą pomocne dla Ciebie, kiedy czytasz ten artykuł. Z Wikipedii Pink Sheets: Pink Quote, nieoficjalnie znany jako Pink Sheets, jest elektronicznym systemem notowań obsługiwanym przez Pink OTC Markets, który wyświetla cytaty z brokera-dealera dla wielu pozagiełdowych papierów wartościowych (OTC).

Te papiery wartościowe to zazwyczaj akcje, które nie są przedmiotem obrotu, w tym akcje denominowane w pieniądzu oraz te, które mają wąski zasięg geograficzny. [1] Animatorzy rynku i inni brokerzy mogą użyć Pink Quote do opublikowania oferty i zapytać o ceny ofertowe. Począwszy od 1913 r., A przed stworzeniem systemu elektronicznego w 2000 r., Cytaty te zostały wydrukowane na różowym papierze przez National Quotation Bureau.

Termin Pink Sheets jest również używany w odniesieniu do warstwy rynkowej w ramach obecnego systemu Pink Quote. The Pink Sheets nie jest giełdą papierów wartościowych. Aby być cytowanym w Pink Sheets, firmy nie muszą spełniać żadnych wymagań (np. Składanie sprawozdań finansowych w SEC). Z wyjątkiem zagranicznych emitentów, w większości reprezentowanych przez ADR-y, firmy notowane w Pink Sheets są ściśle ze sobą powiązane, wyjątkowo małe, słabo notowane lub bankrutują.

Większość z nich nie spełnia minimalnych wymogów amerykańskiego notowania na giełdzie, takich jak giełda nowojorska. Wiele z tych firm nie składa raportów okresowych lub audytowanych sprawozdań finansowych do SEC, co utrudnia inwestorom znalezienie wiarygodnych i obiektywnych informacji o tych spółkach.

Z tych powodów SEC postrzega spółki notowane w Pink Sheets jako "jedne z najbardziej ryzykownych inwestycji" [potrzebne źródło] i doradza potencjalnym inwestorom, aby intensywnie badali firmy, w które zamierzają inwestować. Od oszustwa Wise Geek Stock: Najczęstszym oszustwem na giełdzie grosza jest Pump and Dump. Niewielka grupa spekulantów zgromadzi dużą liczbę akcji w magazynie akcji.

Gdy ich stanowiska zostaną wprowadzone, wydadzą pozytywne finansowe filmy porno, wiadomości tak niespodziewane i podniecające, że mogą drastycznie wpłynąć na postrzeganie przez ludzi zasobów. Chodzi o to, aby pozyskać drobnych inwestorów, aby mogli rozpocząć działalność w sposób irracjonalny. Wiadomości są prawie zawsze fałszywe, ale zanim to zostanie odkryte, cena akcji często niebagatelnych i pierwotni spekulanci wychodzą z dużymi zyskami.

Z Merriam-Webster Dictionary Assay: analiza (jako ruda) dla jednego lub więcej określonych składników. Mając te definicje, pozwól, że przedstawię cię Kinti Mining. Oto, czego nauczyłem się o Kinti Mining. 1. Firma po raz pierwszy handlowała na różowych arkuszach w USA w dniu 17 grudnia 2009 r. 2.

Mają 50 milionów akcji, z których 80% akcji znajduje się w rękach kilku osób. 3. Strona internetowa firmy jest hostowana przez bezpłatny serwis WWW 4. Dyrektorem generalnym i prezesem firmy jest Richard Byrd. Jego firmowy adres e-mail to konto Gmail. 5. Według ich strony internetowej nie mają zarządu.

6. Ich największym udziałowcem jest Frank Love, który jest dyrektorem generalnym i prezesem Khangolov Resources Inc. To będzie ważne później. 7. Kolejną postacią jest Pan Supriem David Rockefeller. Więcej o nim później. 8. Kinti Mining jest spółką wydobywczą zarejestrowaną w stanie Delaware, ale z siedzibą w Mississippi, w której znajduje się dyrektor generalny Richard Byrd.

9. Mają jedną nieruchomość górniczą zlokalizowaną w Gujanie, w Ameryce Południowej, która, o ile wiem, nigdy nie została poddana próbie. Mając to wszystko na uwadze. Spójrzmy na linię czasową tego oszustwa giełdowego. Kinti Mining handlował na giełdzie we Frankfurcie od maja 2008 r. Do maja 2009 r. Pod symbolem A 11.

F. Trading został zatrzymany w magazynie 28 maja. W lipcu całe ich kierownictwo zrezygnowało, a Robert Byrd został powołany na stanowisko dyrektora generalnego. 26 listopada 2009 zarejestrowano domenę kintimining.com. Wszystkie informacje na temat domeny są niedostępne na stronie whois.net. Ta domena jest obecnie zaparkowana i ma kilka linków dotyczących zapasów grosza.

17 grudnia 2009 Kinti Mining rozpoczyna handel na różowym arkuszu w Stanach Zjednoczonych i ma swój pierwszy komunikat prasowy, który został zamieszczony na stronie CNN.com. Niestety został usunięty z CNN, ale możesz go wyświetlić za pomocą Google cache. Wszystkie ich komunikaty prasowe są dostępne tutaj. Teraz spójrzmy na fragment ich pierwszej informacji prasowej w pierwszym dniu handlu w USA na różowych kartkach.

Prezydent Kinti Mining, Richard Byrd, stwierdza: "Nasz partner biznesowy i udziałowiec większościowy, prezes firmy Khangolov Resources Inc., Frank Love, skorzystał z szansy dla naszej Spółki i jej akcjonariuszy raz w życiu! Prezes "Zasobów Khangolov", Frank Love, mówi: "W biznesie rozrywkowym wchodzimy w ogromny sposób.

Obecnie współpracuję z panem Supriem Davidem Rockefellerem, magnatem finansowym, który ma silne powiązania z przemysłem rozrywkowym. Firma dokonała ogromnego plusku na rynku dzięki ekskluzywnemu projektowi pamięci USB dla The Beatles. Napęd ma kształt jabłka, w całości wykonanego z metalu, a rdzeń jabłka jest prawdziwym pendrivem.

Zawiera cały katalog muzyki i filmu Beatlesów, a także kulisy, nigdy wcześniej nie widziane filmy i zdjęcia, zawartość jest w całości wysokiej rozdzielczości, a komponent Beatles USB to "jedyne" urządzenie USB na rynku zdolne do takich specyfikacji Negocjacje są już w toku z innymi aktami gwiazdowymi (takimi jak The Beach Boys, The Michael Jackson Estate, Elvis Presley Enterprises, Bon Jovi, Pink Floyd itp.

) dla podobnych produktów ... Wow! Przedsiębiorstwo wydobywcze wchodzi w branżę rozrywkową. Porozmawiaj o wyjęciu z pudełka! Ale poczekaj, jeszcze lepiej dzięki temu fragmentowi. Pan Supriem David Rockefeller poinformował nas również, że przekaże całą umowę z gwarancją podpisu w wysokości 500 milionów USD od swojej osobistej firmy Bank and Trust, aby uwzględnić numer konta i saldo depozytu.

SD Rockefeller Holdings. Ltd. jest prywatną firmą zarządzającą aktywami, która zarządza ponad 1 bilionem dolarów, co zapewnia szeroki zakres usług dla znacznej i zdywersyfikowanej bazy klientów, w tym korporacji, instytucji finansowych, osób o wysokiej wartości netto i wybranych rządów ... Wygląda na to, że ogłaszają, że znalazłem tatusia z cukrem.

Kim jest ten Supriem David Rockefeller, który zarządza 1 bilionem dolarów? Cóż, aby dowiedzieć się o Panu Supriem Davidie Rockefellerze, musisz przejść do tego linku zatytułowanego "Supriem Rockefeller - Messiah or Antihrist?" Napisanego przez Wesa Penre. Bądź uprzedzony, że czyta się jak powieść science-fiction. Aby zmoczyć apetyt, oto kilka mniej skandalicznych stwierdzeń na jego temat ze strony internetowej.

Jego pełne imię to Supriem David Rockefeller, 34-letni mężczyzna, który mówi, że jest Marduk Ra i Lucyfer odkupił, Mesjasz, na który świat czekał, a Biblia mówi nam o tym. Według niego, po tysiącach lat na wygnaniu, teraz powrócił w ciele Supriema Rockefellera, ale się odkupił.

Zamiast postawić świat na kolanach i wypełnić proroctwa dotyczące końca czasu, postanowił ocalić świat, który niegdyś miał na celu zniszczenie. Nad tym wszystkim jest on także żydowskim Mesjaszem. Kiedy odwiedza Izrael, jest traktowany jak Bóg. Thule chciał przetestować moje DNA, więc pozwoliłem im, ponieważ wiedziałem, że są one ważne dla mojego sojuszu.

Odkryli, że noszę Niebieską Krew Potrójnej Helocy Elohim. W rzeczywistości mam więcej niż jedną sekwencję DNA. W rzeczywistości opracowałem konstytucję Związku Sojuszniczego, która jest organizacją polityczną, która jednoczy 220 krajów pod jedną flagą z całkowicie cyfrową uniwersalną walutą zwaną "Jednostką sprzymierzoną" działającą nad "siecią Supriem".

Nie możemy dowiedzieć się zbyt wiele o firmie holdingowej Supriemu, a jego inne firmy są oparte na Szwajcarii. Jego fundusz powierniczy może założyć konto pod własnym nazwiskiem w jednym z dużych banków w USA, aby mógł bezpośrednio współpracować z Rezerwą Federalną. Współpracuje również ściśle z Rezerwą Federalną Nowego Jorku, Bankiem Anglii, EBC (Europejski Bank Centralny) i Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych.

Tak więc jego zagraniczne banki mają własne konta w Big Banks w USA i nazywane są rachunkami "Auto-Charge". Czy on mówi prawdę? I czy Lucyfer jest rzeczywiście odpowiednikiem Szatana? Jeśli nie, to kim on jest? Ok, teraz, kiedy wróciłeś z tej wyprawy, w pierwszy dzień handlu, 17 grudnia, skok akcji od 1 pensa do 10 centów, zanim osiągniesz 5 centów na zakończenie.

Nieźle jak na pierwszy dzień handlu, aż o 500% w ciągu jednego dnia. W piątek 18 grudnia akcje spadają i zamykają się po 3 grosze. W poniedziałek 21 grudnia Kinti Mining wydaje swój drugi komunikat prasowy, w którym ogłasza podział akcji na 2 na 1. Pamiętaj, że ten czas handluje tylko 2 dni przed tym komunikatem prasowym.

Oto fragment komunikatu prasowego: Prezydent Richard Byrd stwierdza, co następuje: "Uważam, że w tym momencie gwarantowane jest podzielenie naszych akcji zwykłych na 2 na 1 w związku z nadchodzącą wyceną 500 milionów USD z naszej ostatniej transakcji handlowej z Panem. Supriem David Rockefeller: w związku ze wzrostem wyceny, z zaledwie 50 milionowymi akcjami, czułem, że nasi akcjonariusze mają problemy z płynnością, dlatego poleciłem naszej Radzie Dyrektorów, aby wprowadziła tę zmianę nie później niż w dniu 31 stycznia 2010 r. ... Używają "kwestii płynności" jako pretekstu do podziału akcji na 2 na 1.

Huh? Wówczas zaledwie 0, 1% akcji pozostających w obrocie było notowanych codziennie. Nawet przy 80% akcji będących w posiadaniu ludzi, którzy pozostawiają 10 milionów akcji. A to wciąż 0, 5% wartości float. Nie widzę żadnych problemów z płynnością. To, co widzę, polega na podnoszeniu wartości 500 milionów dolarów w celu pompowania zapasów, aby można je było zrzucić.

500 milionów USD podzielone przez 50 milionów akcji oznacza, że ​​każda akcja ma wartość pieniężną 10 USD. Daleko od 3 centów wartość rynkowa akcji. Niestety, komunikat prasowy tylko udaje się podnieść cenę akcji do 5 centów, zanim ponownie zamknie się na 3 centów za akcję na dzień. I pamiętaj, że Kinti Mining nie ma rady dyrektorów.

Tydzień później, 28 grudnia, Kinti Mining wydaje kolejny komunikat prasowy, w którym informuje, że Khangolov Resources przypisał swoją pozycję kapitałową w Palisades Petroleum firmie Kinti Mining Ltd. A Pan Supriem David Rockefeller dołączył do firmy. Richard Byrd, dyrektor generalny Kinti Mining Ltd. Z ogromną przyjemnością informujemy, że Khangolov Resources zgodziło się na przypisanie dużej pozycji kapitałowej w Palisades Petroleum firmie Kinti Mining Ltd.

To sprawi, że Kinti Mining Ltd. będzie największym udziałowcem w Palisades. Frank Love, CEO Khangolov Resources, mówi: "Przydzieliłem firmie Khangolov kapitał własny na rzecz Kinti Mining Ltd., aby skonsolidować moje aktywa górnicze, a ponadto chciałem potwierdzić akcjonariuszom Kinti, że uczynię Kinti Mining konglomerat, który realizuje wiele różnych udanych projektów pod jednym parasolem.

"Richard Byrd dodaje, że sfinalizuje datę rekordy w stosunku do wcześniejszego podziału 2 na 1, ogłoszonego wcześniej w ciągu kilku następnych tygodni." Zespół zarządzający pragnie również powitać Pana Supriema Davida Rockefellera ... Tak więc największy udziałowiec w Kinti Mining Frank Love, dyrektor generalny Khangolov Resources, przekazuje Kinti Mining wszystkie swoje akcje w Palisades Petroleum, kto prowadzi Palisades Petroleum, dowiemy się, z komunikatu prasowego z 22 września 2009 roku przez firmę Palisades Petroleum wynika, że ​​nikt inny niż Richard Byrd nie ma został mianowany dyrektorem naczelnym Palisades Petroleum Wow! Porozmawiaj o kazirodczym związku Richard Byrd jest teraz dyrektorem generalnym Kinti Mining, który obecnie ma duży udział w kapitale w Palisades Petroleum, firma była także dyrektorem generalnym. Jeszcze Palisades Petroleum w kolejnym komunikacie prasowym następnego dnia informuje, że rozpoczynają współpracę z Kinti Mining. Fragment komunikatu prasowego: Richa r. Byrd, CEO firmy Palisades Petroleum, z przyjemnością ogłasza, że ​​wspólnie z Kinti Mining Limited zawiązano Joint-Venture na sąsiedniej nieruchomości w Gujanie. Własność Palisades Petroleum w Gujanie graniczy z własnością Kinti Mining. Umowa przewiduje, że Palisades będzie eksploatować własność w zamian za połowę produkcji netto złota i diamentów. Ponadto, Kinti stanie się udziałowcem mniejszościowym w Palisades ... Mamy więc 2 spółki Kinti Mining i Palisades Petroleum z tą samą osobą, co CEO każdej ze spółek we wspólnym przedsięwzięciu, a jedno przedsiębiorstwo jest mniejszościowym udziałowcem w drugim. Następnie mamy Franka Love, największego udziałowca w Kinti Mining, który przypisuje swoją pozycję kapitałową w Palisades Petroleum firmie Kinti Mining. Czy twoja głowa się kręci? Mój jest. Joint venture obejmuje sąsiadujące nieruchomości w Gujanie. Spojrzenie na stronę internetową Palisades Petroleum i nie można znaleźć żadnej wzmianki o żadnej nieruchomości w Gujanie. W rzeczywistości, według ich strony internetowej, Palisades Petroleum jest spółką gazową i naftową, nie wspominając o eksploracji złota. Jedyne wzmianki o posiadaniu złota w Gujanie, jakie mogłem znaleźć, znajdowały się w ich komunikatach prasowych 22 i 23 września. Zasoby Khangolov twierdzą również, że posiadają własność górniczą w Gujanie zlokalizowaną na obszarze dorzecza Mazaruni. Zarówno Kinti Mining, jak i Palisades Petroleum miały rzekomo mienie wydobywcze na obszarze dorzecza Mazaruni. Czy wszyscy twierdzą, że są właścicielami tej samej nieruchomości? Jakie są szanse, że wszystkie trzy spółki mają nieruchomości wydobywcze w tym samym obszarze dorzecza Mazaruni? Ze strony internetowej Kinti Mining znajdujemy mapę Google przedstawiającą ich rzekomą lokalizację kopalni. To zdecydowanie wygląda na oszustwo giełdowe, ale kontynuujmy mimo to. 6 stycznia 2010 roku Kinti Mining publikuje kolejny komunikat prasowy, w którym stwierdza, że ​​Supriem David Rockefeller zbuduje dział rozrywkowy, a Robert Byrd skoncentruje się na nabyciu udziałów w ropie naftowej i gazie. Prawdopodobnie za pośrednictwem Palisades Petroleum, która według ich strony internetowej miała w banku na dzień 30 czerwca 2009 r. 21 dolarów. Te opłaty licencyjne zostaną wykorzystane do sfinansowania operacji wydobywczych w Gujanie. Czy śmiejesz się jeszcze? Jestem. Robert Byrd stwierdza również, że czas zbliża się do podziału akcji 2 na 1. W tym dniu akcje są wyceniane na 0, 6 centa za akcję. Podział akcji? Czy ty żartujesz? Podczas gdy Supriem David Rockefeller buduje nasz dział rozrywkowy, który zapowiada się niezwykle ekscytująco i lukratywnie dla firmy i jej dobroczyńców, skupię się na natychmiastowej wartości dla firmy. Zostanie to osiągnięte poprzez serię przejęć udziałów w wydobyciu ropy naftowej i gazu [...] Sześć dni później wydają kolejną informację prasową. A ten bierze tort. Prezydent Richard Byrd mówi: "Ciekawe oferty dotyczą zakupu naszej Złotej Nieruchomości w dorzeczu rzeki Mazaruni w Gujanie w Ameryce Południowej. Mamy oferty od wspólnych przedsięwzięć po zbudowanie kwatery głównej i koszar do rozpoczęcia rozwoju własność, do natychmiastowych wniosków o zakup od 100 milionów dolarów za częściowe działki do ponad 1 miliarda dolarów w gotówce, akcje i ich kombinacje dla całej nieruchomości Oferty te pochodzą od zamożnych niemieckich biznesmenów, niektórych karteli naftowych i wydobywczych w Brazylii i Wenezueli oraz kilka dobrze znanych firm wydobywczych, które są zainteresowane rozwojem lokalnej działalności. Będziemy nadal badać wszelkie oferty ", powiedział także Richard Byrd, " Ponownie poprosiliśmy o ponowne rozpatrzenie naszego oczekującego 2 na 1 Skontaktowaliśmy się z naszą firmą zajmującą się prawem papierów wartościowych, która doskonale nadaje się do przejęcia Kinti Mining na wyższe giełdy. Tablica handlowa Q. W połączeniu z ponownym zainteresowaniem naszą nieruchomością Gold i Diamond oraz rozpoczęciem działalności naszego działu rozrywki, poświęcam czas na szczegółowe omówienie z naszym zespołem ds. Papierów wartościowych zalet i wad up-listingu i obowiązków wymaganych przez standardy NASDAQ. "Teraz oferuje joint venture, aby zbudować kwaterę główną i koszary w szczerym polu." Rozwój handlu "nieruchomości w dżungli.Come on, Man. Oferty 100 milionów dolarów na części działek i 1 miliard dolarów za całą nieruchomość. Właściwość nigdy nie była testowana, jak ktokolwiek może wierzyć tym twierdzeniom? Musiałbyś być idiotą zaślepionym przez chciwość, aby w to uwierzyć Sześć dni po ogłoszeniu podziału akcji jest praktycznie nieuchronny, oni zamierzają to ponownie zbadać. Nie ogłaszamy, że wkrótce nastąpi podział akcji, a mniej niż tydzień później na to pytanie, a także, że skontaktował się z nami kancelaria zajmująca się papierami wartościowymi, która zajmuje się przejmowaniem spółek na NASDAQ. nie kontaktuj się z firmami niezamawianymi o przejęciu firmy na NASDAQ Jeśli skontaktowałeś się z kancelarią prawną zajmującą się papierami wartościowymi w związku z przejęciem firmy i wystawieniem jej na giełdzie NASDAQ z ceną akcji poniżej 1 centa, zawieszają się na ciebie. do umieszczenia na liście NASD AQ to Twoja cena akcji musi być powyżej 1 $. Cena akcji Kinti Mining będzie musiała wzrosnąć o prawie 17 000%, aby zostać uwzględnionym na liście NASDAQ. Te wspaniałe roszczenia są tym, o co chodzi w oszustwach giełdowych. W tym czasie cena akcji wahała się od 0, 6 centa do 1, 2 centa za akcję. 21 stycznia 2010 r. Kolejny komunikat prasowy z Kinti Mining. Zaczynasz zauważać wzór? Publikują informacje prasowe o każdym tygodniu. To wszystko polega na podnoszeniu wartości akcji. Ale ten komunikat prasowy zawiera złe wiadomości. Richard Byrd, prezes, oświadcza następująco: "Ten komunikat służy, między innymi, do potwierdzenia, że ​​Kinti Holdings i wcześniejszy Kinti Mining Limited oddzieliły się w 100% od wprowadzenia w błąd w związku z ostatnim przedsięwzięciem rozrywkowym ze względu na nieprzewidziane okoliczności z rozrywki, zwróciliśmy naszą uwagę, że współpracownicy zewnętrzni nie zapewnili niezbędnej należytej staranności wymaganej w odniesieniu do operacji USB Stick, której Kinti nie posiada, a także neguje potrzebę gwarancji bankowej. "Kinti Mining Ograniczony prezes, Richard Byrd, dodaje: "Lepiej odnotować ekscytujące zmiany dotyczące naszej nieruchomości w Gujanie Gold i Diamond Podeszliśmy do współpracy z kolumbijską firmą wydobywczą, która dostarcza rzadkie metale do firmy satelitarnej. chce w pełni rozwinąć naszą własność jako zabezpieczenie przed zakupem metali nieszlachetnych na otwartym rynku jest wymagana w celu zaspokojenia popytu swoich klientów, gdy kwoty produkcyjne spółki wydobywczej nie są spełnione. Prezydent Kinti Mining Limited, Richard Byrd, stwierdza również: "Dwójka na jeden podział naprzód zostaje odsunięta, dopóki płynność nie ulegnie eskalacji". Ups, nie ma działu rozrywkowego. Ale teraz istnieje kolumbijska firma, która chce rozwinąć swoją własność dla rzadkich metali. Kiedy pojawiły się rzadkie metale? Najpierw było to złoto i diamenty, teraz są to rzadkie metale. Czy robią te informacje prasowe nad piwami przy kuchennym stole? A teraz odkładają podział na 2 na 1, dopóki płynność nie ulegnie eskalacji. Pierwotnym wyjaśnieniem podziału była obawa o wystarczającą płynność. To, do czego się zwracał, to 20 000 akcji, które w tym czasie stanowiły średnią dzienną objętość. W tym momencie mogę stwierdzić, że ci ludzie są idiotami. Dokładnie 26 stycznia 2010 r. Kolejny komunikat prasowy. Omówię następujące fragmenty tego komunikatu prasowego. Prezydent Richard Byrd wydaje następujące oświadczenie: "Chciałem poświęcić czas na omówienie braku płynności naszych akcji zwykłych, obecnie Kinti Mining Lmtd., Która prowadzi handel na szarej tafli pod znakiem towarowym (KMLD), ma tylko 50 milionów akcji autoryzowany, wydany i zaległy, z czego około 60% (30 milionów akcji) znajduje się w posiadaniu większościowego akcjonariusza, Khangolov Resources Inc. Kolejne 20% (około 10 milionów akcji) jest trzymane przez akcjonariuszy przyjaznych korporacjom. że nie jesteśmy na różowym arkuszu, nie mamy dedykowanego animatora rynku obsługującego rynek zwykłych zapasów (KMLD), więc nasz podstawowy wykres giełdowy jest wyjątkowo niestabilny, mam zamiar to zmienić, składając 15 c 2-11 bardzo krótko i przynosząc Kinti Mining Lmtd do statusu "Informacji Bieżących" z Różowymi prześcieradłami. ". Na szarym prześcieradle, o mój Boże. Dowodzi to, że ich poprzednia informacja prasowa dotycząca skontaktowania się przez kancelarię z papierami wartościowymi była błahostka. Żadna firma prawnicza zajmująca się papierami wartościowymi nigdy nie rozmawiałaby z firmami prowadzącymi handel szarej tafli o umieszczeniu ich na liście NASDAQ. Szare prześcieradła są pełne firm, które są tylko oszustwami. Prezydent Kinti Mining Limited, Richard Byrd, mówi także: "Jak wiecie, przeżyliśmy ostatnio kilka wzlotów i upadków, ale zapewniam was, że wciąż jesteśmy martwi w wyznaczonym celu z naszym planem wniesienia dużej wartości do Kinti Mining Lmtd. jego lojalni akcjonariusze Dowodem na to są akcje, które można zaliczyć Można spojrzeć na podstawowy wykres dla Kinti, a czego nie można znaleźć, to rozwodnienie lub zatapianie akcji korporacyjnych, co znajdziecie w świetnej firmie budującej fantastyczną przyszłość dla siebie i Akcjonariusze i Rada Dyrektorów wiedzą, że Kinti Mining ma ogromny potencjał w akcjonariacie, gdybyśmy posunęli się naprzód z podziałem w przód na 2 na 1, mielibyśmy dokładnie taką samą strukturę akcji i dokładnie takie same kwestie płynności. bardzo bliskiej przyszłości, a oni po prostu nie chcą stracić wspólnej przyczepności w tym czasie, a także, jako prezes Kinti Mining Lmtd, nie sprzedałem ani jednej części mojego osobistego zapasu, ponieważ wierzę w firmę " s jasne perspektywy. Bez rozcieńczania lub zatapiania akcji korporacyjnych Nie ma rynku dla akcji, jeśli to nie jest oszustwo giełdowe, to ludzie prowadzący tę firmę w najlepszym razie nie wiedzą, co robią. Świetna firma? Według ich strony internetowej Kinti Mining nie ma zarządu, Kinti Mining prowadzi rozmowy z kolumbijską spółką górniczą, byli pod wrażeniem naszego projektu dotyczącego złota i diamentów, który znajduje się w Gujanie, jak wyjaśniono w poprzednim komunikacie prasowym. negocjacje warunków, w których nastąpi przeniesienie własności do pełnej produkcji, szczegóły zostaną podane po sfinalizowaniu umowy Richard Byrd komentuje: "Jest to niezwykle ekscytujące, ponieważ pozwoli nam na sprowadzenie natychmiastowych przepływów pieniężnych do Kinti i poparcie dobrze ugruntowanej firmy wydobywczej "... Jakiego złota i diamentowego projektu? Oni są właścicielami twierdzenia górniczego, to jest to, że nie mają pieniędzy na rozpoczęcie ani rozwój projektu, jeśli pozwolą temu przedsiębiorstwu wydobywczemu Columbia uzyskać th czy własność w pełnej produkcji to, co oni będą musieli się poddać? Ponadto, w jaki sposób negocjują? Twarzą w twarz lub przez e-mail. Minęło zaledwie pięć dni, odkąd ta firma po raz pierwszy się do nich zbliżyła i już negocjują warunki. Nie ma czasu na wzajemne poznanie się. A co z ich wspólnym przedsięwzięciem z Palisades Petroleum w celu rozwoju ich sąsiednich nieruchomości? Teraz informacje prasowe idą szybko i wściekle. 1 lutego 2010 r. Wydają kolejną informację prasową. Jeśli ten ostatni był surrealistyczny, ten jest oburzający. Przeczytaj ten fragment. Kinti Holdings Group (OTC.

BB: KMLD - News) oddział Kinti Mining Lmtd. Prezydent Frank Love mówi: "Kinti Holdings Group, prezes i dyrektorzy, Frank Love i Supriem David Rockefeller dostrzegli potrzebę komercyjnego finansowania długu pozyskiwanego przez główne korporacje firmowe podczas obecnej depresji, w związku z niechęcią wielu banków i instytucji kredytowych żeby pożyczać pieniądze tym korporacjom, efekt luzowania spowodował, że wiele marek sieci narodowych po prostu przestało działać. "Frank Love stwierdza dalej:" Niemal każda korporacja z marką narodową została dotknięta niedawnym kryzysem finansowym, który dotknął gospodarkę Narodu. Korporacje, takie jak Bennigan's, Steak & Ale, Foot Locker, Ann Taylor, Linens'n Things, Sharper image i Bombay, zostały wprowadzone przez ostatnią turę w obecnym kryzysie gospodarczym Narodu. Niektóre z tych korporacji mogły bardzo skorzystać na naszej obecny plan. "Frank Love stwierdza również, " Grupa Kinti Holdings jest gotowa na natychmiastową zamianę długu na kapitał dla każdej znaczącej krajowej marki korporacja potrzebująca pilnego finansowania swojego zadłużenia, w zamian za późną i znaczną część własności, równą wartości długu wewnątrz tej korporacji ". Konieczne jest poczucie pilności, ponieważ będzie to na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy". Twoja korporacja musi zweryfikować, czy jest w stanie działać na swoim rynku ... Firma, która ma bardzo mało pieniędzy, a Supriem David Rockefeller, renomowany miliarder, oferuje pieniądze firmom, by spłacić swój dług za udział w kapitale spółki . Określają one, że przedsiębiorstwo musi udowodnić, że jest to uzasadnione zagrożenie na swoim rynku. Firma, która prowadzi handel na szarej tafli i nie opublikowała żadnych informacji finansowych na temat swojej firmy, czyni to zastrzeżenie. Wszyscy muszą brać LSD lub coś takiego. Jeśli Supriem David Rockefeller rzeczywiście dostarczył na to pieniądze, to dlaczego nie złożyłby tej oferty ze swoją firmą, SD Rockefeller Holdings Ltd. Dlaczego warto korzystać z firmy wydobywczej z niewielką ilością aktywów lub bez niej jako frontem tej oferty? To nie ma sensu. Te informacje prasowe wydają się być dziełem samopromującego się egomana. Ostateczna informacja prasowa w chwili pisania tego tekstu ukazała się 3 lutego 2010 roku. Kinti Holdings Group (KMLD) (OTC.

BB: KMLD - News), oddział Kinti Mining Lmtd. Prezydent, Frank Love, stwierdza: "Grupa Kinti Holdings prowadzi obecnie badanie due ducha głównej sieci pod marką" National Mark "i jest gotowa na natychmiastowe przekazanie długów na akcje, jeśli okaże się to owocne. wejdź w obowiązkową fazę cichą, próbując ewentualnie skonsolidować te dwie korporacje, które wytyczą nasz kurs z myślą o bardzo dobrej prosperującej finansowej przyszłości. "Frank Love stwierdza również, " Grupa Kinti Holdings jest przygotowana na natychmiastową zamianę długu na Zespół ds. papierów wartościowych weryfikuje, że wiodąca sieć łańcuchowa tej marki ma zdolność do działania w ramach swojego rozległego rynku, a jej różne zainteresowane strony akceptują nasze warunki, w tym między innymi weryfikację sprawozdań finansowych spółek z wykorzystaniem biegłego księgowego. oznacza to dla naszych obecnych akcjonariuszy, że powinniśmy poprzedzić tą transakcją, jest natychmiastowy i znaczny wzrost Kinti Mining Lmtd. & Kinti Wartość aktywów zasobu. Ponadto zmusi nas to do stworzenia znacznie wyższej platformy transakcyjnej i będziemy musieli zostać emitentem raportów. W tej chwili szukam dyrektora generalnego, dyrektora finansowego i dyrektora ds. Operacyjnych z kwalifikacjami NASDAQ z doświadczeniem bycia dyrektorem w spółce notowanej na giełdzie. Zachowam korporacyjnego łowcę, który wpłynie na tę zmianę, a ja przeniesie obecnego kierownika na Radę Dyrektorów. Nasi doradcy ds. Papierów wartościowych zalecili, aby zezwolić na zachowanie obecnej struktury głównej korporacji o dobrej reputacji, i że powinniśmy dążyć do zmiany nazwy i symbolu giełdowego, które bardziej odzwierciedlają stopienie naszych dwóch spółek, jeśli będziemy postępować naprzód. Po wyjściu z tej cichej fazy, zrobimy to za pośrednictwem komunikatu prasowego w piątek po dzwonie zamykającym, który obejmie całe połączenie dwóch korporacji, więc kiedy wynurzymy się, zaczynamy nowy tydzień, jako że nowe przedsięwzięcie nie przeszkadza obecny rynek. Zasadniczo oznacza to, że jeśli chcesz być częścią naszego rozwoju, musisz zdecydować przed zamknięciem dzwonu w piątek w ciągu najbliższych kilku tygodni. W tym samym czasie, kiedy ogłaszam, że wyszliśmy z tego spokojnego okresu, poinstruuję naszego agenta transferowego, aby zidentyfikował wszystkich obecnych akcjonariuszy, aby ustalić datę rejestracji. Dyrektor Kinti Holdings, Supriem David Rockefeller, mówi: "Kinti Holdings będzie zbierać fundusze na budowę Trzeciej Świątyni w Jerozolimie, ściśle współpracując z Instytutem Świątyni, Rabbi Chiamem Richmanem i Narodowym Komitetem ds. Interesów Palestyńskich (PNIC). Oprócz tego będziemy wspierać Husama Bajis dla prezydenta Palestyny, a książę Husaj Bajis i PNIC wspierają naszą misję budowy Świątyni i stworzenia jednego państwa Izrael-Palestyna. "Wreszcie Frank Love stwierdza:" Wsparcie finansowe świątyni przez Kinti Holdings " Instytut nosi imię Frank Love, a wsparcie finansowe na przyszłość zostanie umieszczone na stronie "Darczyńcy" na stronie Temple Institute pod nazwą Kinti Holdings, co lepiej odzwierciedla nasze zaangażowanie w odbudowę 3. Świątyni ... Wow, że Dwa dni po tym, jak wyemitowano zaproszenie do wszystkich dużych korporacji, aby zamienić kapitał na zadłużenie za pośrednictwem komunikatu prasowego, który ogłasza, że ​​ma chętnego. Te korporacje mają prawników. Z prawnikami nie można zrobić nic w mniej niż 2 tygodnie, nie mówiąc już o 2 dniach. Ci prawnicy korporacyjni chcieliby wiedzieć wszystko o Kinti Mining przed złożeniem propozycji zamiany kapitału spółki na pieniądze na spłatę długów. Ponadto w komunikacie prasowym stwierdza się, że firma Major Brand Name Chain i Kinti Mining zostaną połączone w jedną firmę. Mogę was zapewnić, że żadna ważna marka nie będzie nawet myślała o fuzji z inną spółką publiczną z niewielkimi zasobami lub bez aktywów, handlując na szarej tafli i nigdy nie upubliczniając żadnych informacji finansowych na temat spółki. A Kinti Mining użyje kryminalisty księgowego do zbadania tej firmy. Mam nadzieję, że księgowy nie znajdzie się w pobliżu Kinti Mining, a jego głowa może eksplodować. Ta informacja prasowa została zaprojektowana tylko dla jednej rzeczy. Chodzi o to, by nakłonić chciwych idiotów do kupowania zapasów, zanim podobno wyruszy na Księżyc. Ale nie miało to żadnego skutku. Firma handlowa na szarej tafli nie ma animatora rynku i dlatego niezwykle trudno jest kupić akcje. Ta informacja prasowa została wydana o godz. 12: 01 3 lutego. O 11: 55 PM w dniu 3 lutego Worldnet Daily opublikował swoją historię "Czy Rockefeller zbuduje 3 świątynię?". A rzeczy zaczynają się rozpadać. Na podstawie informacji prasowych negocjują oni z kolumbijską spółką wydobywczą w sprawie mienia górniczego w Gujanie, negocjując z firmą z wiodącym marką markową, aby wymienić papiery wartościowe na zadłużenie, nabywając udział w wydobyciu ropy i gazu, a także zbierając pieniądze na budowę Trzeciego Świątynia w Jerozolimie. Jak znaleźć nie tylko czas, ale i zasoby, aby robić to wszystko w tym samym czasie? Mówią to wszystko, nie zdając sobie sprawy, jak absurdalnie brzmi to w nadziei na podniesienie ceny akcji. 9 lutego 2010 roku Kinti Mining na swojej stronie internetowej, a nie w komunikacie prasowym, ogłasza następujące ogłoszenie. I to jest szum. 02-09-2010 Kinti Mining (KMLD) ogłasza usunięcie Supriema Davida Rockefellera z Kinti Mining Limited i Kinti Holdings Group LEXINGTON, MISSISSIPPI, luty 09, 2010 - Prezes firmy Kinti Mining Limited (KMLD) (OTCBB: KMLD) Richard Byrd następujące oświadczenie: "Niniejszy komunikat służy między innymi do potwierdzenia, że ​​Kinti Holdings i wcześniejszy Kinti Mining Limited i Kinti Holdings w 100% nie zgadzają się z Panem Supriem Davidem Rockefellerem i wszystkimi jego błędnymi oświadczeniami. Okoliczności związane z panem Supriem Davidem Rockefellerem, zwróciło nam uwagę, że poprzednia osoba fizyczna naraża się na przemoc fizyczną wobec mnie i Kinti Mining Consultants i dlatego została usunięta z korporacji od lutego 09, 2010 o godzinie 17:00. Ponadto, Pan Rockefeller nie zapewnił wymaganej staranności wymaganej w odniesieniu do USB Stick, gwarancji bankowej w wysokości 500 milionów USD i jego alle powiązania z przemysłem rozrywkowym. "Prezydent Kinti Mining Limited, Richard Byrd, stwierdza:" Chcę osobiście przeprosić osoby, które zostały zagrożone lub zranione przez Pana Supriema Davida Rockefellera. To przeprosiny rozciąga się na naszych brokerów, konsultantów, bankierów i wszystkich naszych akcjonariuszy. "Prezydent Kinti Mining Limited, Richard Byrd, stwierdza również:" Chcę poświęcić ten czas, aby przypomnieć wszystkim akcjonariuszom o naszych ostatnich ekscytujących wydarzeniach, które wciąż obejmują pion rozrywkowy, pion królewski w zakresie ropy i gazu oraz pion górnictwa złota w Gujanie, w Ameryce Południowej. . Tak więc Kinti Mining pożegnał się z panem Supriem Davidem Rockefellerem za pomocą dość mocnego języka, oskarżając go o fałszywe przedstawianie siebie i grożenie przemocą "dobrym" ludziom z Kinti Mining, ale Pan Byrd twierdzi, że wciąż W komunikacie prasowym z 21 stycznia odłączyły się od rozrywki, o ile mogłem powiedzieć, pan Supriem David Rockefeller był ich działem rozrywkowym. Skonsumujmy sytuację tak jak teraz. W projekcie zaangażowane są trzy powiązane ze sobą firmy: Khangolov Resources, Palisades Petroleum i Kinti Mining Ltd. Khangolov Zasoby stanowią jedyne aktywa, które "roszczą sobie", że są rosyjskimi osadami naftowymi i operacją górniczą Gujany Nie ma informacji finansowych dla firmy. prywatna firma i zakładam, że w tym momencie składa się z jednej osoby, Frank Love. Na tej stronie, która jest bezpłatną usługą Google, nawet nie wspomina o tym Zasoby Khangolov posiadają 60% Kinti Mining. Lub firma ma lub miała dużą pozycję kapitałową w Palisades Petroleum. Palisades Petroleum twierdzi, że ma własność gazu ziemnego w Montanie i operację wydobycia Gujany. Są spółką notowaną na różowym arkuszu, symbol: PAPT. PK. Własność górnicza w Gujanie została nabyta na początku września 2009 r. I twierdzą oni, że będzie to kopalnia wydobywcza na początku 2010 r. Ale wiem, że zanim zacznie się produkować, potrzeba lat, aby rozwinąć własność górniczą. Na dzień 30 czerwca 2009 r. Posiadali w banku 21 USD. Skąd biorą pieniądze na zakup sprzętu do rozbudowy kopalni? Richard Byrd to jedyna nazwa pod linkiem Zarząd / Dyrektorzy. Większościowym udziałowcem jest obecnie wydobycie Kinti w oparciu o wcześniejsze informacje. Kinti Mining twierdzi również, że posiada także własność górniczą w Gujanie. Zasoby Khangolov lub Frank Love posiadają 60% zaległych zapasów. W rzeczywistości Frank Love nazywa strzały w Kinti Mining. Kinti Mining jest większościowym udziałowcem w Palisades Petroleum. Więc Frank Love kontroluje Kinti Mining i Kinti Mining kontroluje Palisades Petroleum. Pozostały nam dwie postacie: Frank Love i Robert Byrd, odkąd nasz tajemniczy człowiek, pan Supriem David Rockefeller, opuścił budynek, by tak rzec. Frank Love jest CEO Khangolov Resources, prezes Kinti Mining Ltd i największy udziałowiec Kinti Mining z 60% akcji. Miał dużą pozycję w kapitale w Palisades Petroleum, dopóki nie przydzielił jej do Kinti Mining, którą kontroluje. Robert Byrd jest CEO firmy Kinti Mining i CEO firmy Palisades Petroleum. Jako prezes firmy Palisades Petroleum donosi o sobie, odkąd jest dyrektorem generalnym Kinti Mining. Jakie to dziwne? Podobno mieszka w Mississippi i prowadzi firmę z aktywami w Montanie i Gujanie oraz spółkę z aktywami w Gujanie. W tym momencie można bezpiecznie stwierdzić, że Frank Love i Robert Byrd są jedynymi osobami, które mają związek z tymi 3 połączonymi ze sobą firmami. Bez wątpienia Kinti Mining i Palisades Petroleum są oszustwami giełdowymi. Ale poczekaj, jest więcej w tej historii. Na YouTube Mr. Supriem David Rockefeller odpowiada na 9 lutego wiadomość od Kinti Mininga w ich sieci. Z pewnością zgadzam się z panem Supriem Davidem Rockefellerem, że Kinti Mining musi zostać zbadane pod kątem oszustwa. Ale bez względu na to, czy ma on wpływ na wezwanie FBI i rozpocząć dochodzenie, natychmiast zostanie zauważony. Wes Penre, który napisał e-book "Supriem Rockefeller - Messiah lub AntiChrist?" Wysłał Franka Love'a na link wideo odpowiedzi Mr. Supriema Davida Rockefellera. Wes publikuje odpowiedź Franka Love na swojej stronie internetowej. Poszukaj wpisu z czwartku, 11 lutego 2010 na stronie internetowej. Poniżej znajduje się odpowiedź Franka Love, opublikowana na stronie internetowej. Pozdrawiamy, dziękuję za link do filmu. Steve Wilner wykonuje świetną robotę. Jeśli chodzi o SPRM i 666 [co oznacza komentarz Prescott, Wes], potrafię zrozumieć zagrożenia, które wysyłają, ja też uratowałem każdy e-mail, ect? Ect? | Od SPRM, Michaela Prescotta i Steve'a Wilnera, ale w przeciwieństwie do nich, ich sekrety są bezpieczne ze mną, nie mam z nimi wołowiny, mogę ci powiedzieć kilka rzeczy, które są absolutnymi prawdami # 1. SPRM to prawdziwa okazja, wiem to z pierwszej ręki, zostawię to w tym, ma pełne wsparcie aby ukończyć jego misję bez żadnej ingerencji ze strony # 2. Michael Prescott? |aka? | ciężko pracuje, aby stać się prorokiem 666 i właśnie może osiągnąć ten cel, widziałem kilka rzeczy, które sugerują, że mu się to uda # 3. Steven Wilner, producent filmów dla SPRM i 666, jest bardzo profesjonalny i ma świetlaną przyszłość, życzę mu dobrze. # 4. Kinti mining jest prawdziwą firmą z prawdziwymi aktywami Gold w Gujanie, oczekującymi na początkowe fundusze na rozpoczęcie operacji odzyskiwania Gold plus są również diamenty aluwialne, ponieważ nasza własność przecina ogromną rurę Kimberlite # 5. tutaj nie ma żadnych oszustw popełnianych przeze mnie, lub Kinti Mining, jesteśmy po prostu małą firmą wydobywczą z ogromnym majątkiem, który szuka funduszy na rozpoczęcie działalności. Aby udowodnić ten fakt, wystarczy spojrzeć na wykres giełdowy KMLD, od czasu jego powstania sprzedano około 5 milionów akcji, a wszystko to pomiędzy. 0001 grosz do. 012, mówimy tylko 5 K do 60 K, a 90% tego pochodziło od starego zespołu Kinti, z którego przejąłem firmę. Chociaż wykres pokazuje, że Kinti trafił. 10 jeden dzień, to było działanie przez cały dzień tradera, ponieważ w tym czasie nasz magazyn był w rozmiarze A11 na giełdzie we Frankfurcie, a nie KMLD na kartach ze złóż, więc w tym dniu nie sprzedano akcji KMLD. Można to zweryfikować w naszym brokerze. # 6. Richard Byrd jest prezesem Kinti Mining Lmtd. a biuro Kinti jest jego domowym biurem. Powodem jest to, że nasze nieruchomości są w Gujanie, Ameryce Południowej i Borkeshstan w Rosji. Od tego czasu nie ma 2 biur w 2 różnych krajach, gdy prezes firmy mieszka w Ameryce. dotyczące komunikatów prasowych Kinti Mining, Jeśli, ale bardzo wątpliwe, górnictwo Kinti odczuwa potrzebę udzielenia odpowiedzi na te alagacje, to jest to tylko w informacji prasowej. Dzięki za link do filmu, Z poważaniem, Frank Love.

Jakie są przykłady akcji zwykłych?

Kompleksowy przykład Udział akcji w części akcyjnej w bilansie Apple Inc. na dzień 24 września 2011 r. podano poniżej: Akcje zwykłe (bez wartości nominalnej): Udziały zatwierdzone. 1800 000. Akcje wyemitowane i zaległe. 929, 277. Wartość w milionach dolarów. 13, 331. Zawiera następujące informacje: Spółka nie posiada żadnych wartości nominalnych ... Brak ujawnionej wartości ... Autoryzowany kapitał zakładowy to 1, 8 miliona akcji ... Spółka wydała mniej więcej połowę kapitału zakładowego na dzień 24 września 2011 r. ... Spółka nie ma akcji skarbowych, dlatego wyemitowane akcje i akcje są równe.

Czy akcje własne są takie same jak akcje własne?

Zasoby własne to inwentarz kapitałowy wykorzystywany przez spółkę kapitałową do nabycia kapitału własnego w celu obniżenia wpłaconego kapitału.

Dlaczego wzrost populacji jest problemem środowiskowym?

ponieważ potrzebujemy więcej zasobów, ponieważ populacja wzrasta, a zasoby są wydatkowane kosztem środowiska.

Firma zdecydowała się na wydanie 100 sztuk, ale sprzedała tylko 50 sztuk. Wydane kapitały to 100 akcji lub 50 akcji?

Spółka zarejestruje emisję jedynie 50 akcji, ponieważ pozostałe 50 udziałów nie zostanie nabytych przez inwestorów, a tylko zapisany kapitał wpłacony zostanie zarejestrowany.

W jaki sposób emisja kapitału zapasowego skutkuje dochodem netto?

Niech ktoś mnie poprawi, jeśli się mylę, ale wydanie kapitału zwiększy sumę aktywów. Jeśli wziąć pod uwagę całkowite aktywa przy obliczaniu dochodu netto, wszelkie zasoby kapitałowe lub dodatkowe wpłacone środki należy odjąć od całości aktywów, aby znaleźć dochód netto. Emisja akcji nie ma wpływu na dochody z działalności operacyjnej;

jest to działalność finansowa, która przyczynia się do sumy kapitałów własnych. Ponadto, jeśli istnieją wypłaty dywidend za dany rok, wypływy te muszą zostać dodane do aktywów przed osiągnięciem dochodu netto.

Stały model wyceny wzrostu zapasów?

Model stałej wyceny wzrostu zakłada, że ​​dywidenda akcji będzie rosła ze stałą stopą. Zapasy, które można wykorzystać w modelu, są ustalonymi firmami, które mają tendencję do modelowania wzrostu równolegle do gospodarki.

Który czynnik utrudniał rozwój nowej kolonii kolonii południowo-zachodniej?

ponieważ nie było wystarczającej ilości jedzenia i wody dla aborygeńskich osób i wzrastały do ​​nadludzkich rozmiarów :) lol.

Dlaczego rotacyjny system wypasania to najlepszy wzrost pastwisk w gospodarce mlecznej, a następnie zakładanie zapasów?

Najlepiej dla wzrostu pastwisk nie tylko w mleczarstwie, ale także w hodowli bydła mięsnego, owiec, kóz, a nawet koni. Zapewnia niezbędne działanie kopyt, nacisk na wypas, nawóz (w postaci moczu i kału) oraz znaczne okresy odpoczynku, aby zachęcić do dobrego wzrostu trawy. Jest to również system, w którym jedno pastwisko jest podzielone na co najmniej pięć wybiegów, dzięki czemu bydło można obracać w dowolnym miejscu od kilku razy w tygodniu do kilku razy dziennie, w zależności od tego, ile jest wypasanych głów i jak duże są padoki.

System ten zapewnia, że ​​całe pastwiska są wykorzystywane przez wypasane zwierzęta zamiast niektórych obszarów całego pastwiska, które mogą być nadmiernie wypasane lub niedostatecznie wypasowane, co może spowodować nadmierne wypasanie i które może szybko wyeliminować jakość pastwisk.

Jaki jest problem związany z przyszłym wzrostem lub rozprzestrzenianiem się komarów tygrysich?

Jego rozwój się uda, chyba że naukowcy lub eksterminatorzy zniszczą je, bo inaczej będą dalej się rozmnażać i rozprzestrzeniać dalej, niż już są.

Dlaczego wydawanie akcji jest popularną metodą pozyskiwania kapitału?

inwestorzy nie mogą zarabiać pieniędzy, firma nie musi repaycapital, wypłacanie dywidend nie jest opcją.

Czy emisja akcji jest taka sama, jak sprzedaż akcji?

Niekoniecznie. Jeśli jesteś firmą, której nazwa znajduje się w magazynie, a Ty sprzedajesz akcje, które właśnie zostały utworzone, będzie to emisja. Jeśli jesteś animatorem rynku, indywidualnym inwestorem lub firmą, która sprzedaje akcje kupione od inwestora, będzie to sprzedaż.

Czy komary tygrysie mają problemy z przyszłym wzrostem lub rozprzestrzenianiem się?

Żadna przyprawa nie prosi się o rozsmarowanie, co jest szkodliwe dla Gardnera, ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że się trochę ugnie.

Czynniki wpływające na wartość rynkową akcji zwykłych?

Sentyment rynkowy. Wydajność firmy. Wszelkie strategiczne decyzje podejmowane przez firmę. Zmiana w zarządzaniu. Fuzji i przejęć. itp…

Jeśli podział akcji zostanie wystawiony, zostaną wydane nowe certyfikaty giełdowe?

Mogę tylko powiedzieć, że kiedy moje akcje zostały podzielone, firma wydała nowe certyfikaty giełdowe.

Jakie wskazówki może dostarczyć wykres struktury wiekowej dotyczący przyszłości wzrostu populacji danego kraju?

Kształt wykresu struktury wiekowej może pokazać, czy kraj rozwija się szybko, powoli, czy negatywnie. Może również wykazywać zerowy wzrost.

Gdzie można znaleźć informacje o tym, jakie zapasy można oglądać na wzrost?

W wielu miejscach można znaleźć informacje o tym, jakie zapasy mają być oglądane. Mogą wejść na strony takie jak Yahoo Finance i Google Stocks i spojrzeć na nowości giełdowe, lub mogą po prostu zajrzeć do ich lokalnej gazety, która zawiera zapasy, aby spojrzeć na wzrost.

Jakie czynniki wpływają na wskaźnik produkcji kapitału i wzrost gospodarczy?

Trudno oszacować wskaźnik nakładów kapitałowych dla gospodarki. Wydajność kapitału zależy od wielu czynników, takich jak stopień rozwoju technologicznego związanego z inwestycjami kapitałowymi, efektywność obsługi nowych rodzajów sprzętu, jakość umiejętności kierowniczych i organizacyjnych, istnienie i zakres wykorzystania kosztów ogólnych oraz wzór i stopa inwestycji.

Przykładowo, im wyższy odsetek inwestycji przeznaczonych na produkcję bezpośrednich towarów, tym niższy wskaźnik nakładów kapitałowych i wyższy odsetek inwestycji przeznaczonych na usługi komunalne, koszty ogólne i społeczne. Im wyższy będzie wskaźnik nakładów kapitałowych i wyższy udział inwestycji przeznaczonych na usługi komunalne, koszty ogólne i społeczne.

Dlaczego firmy wydają obligacje zamiast nowych akcji?

często zmotywowani do wyboru obligacji w związku z ekspansją właścicieli akcji z dwóch podstawowych powodów: Koszt odsetek podlega odliczeniu jako roczny wydatek, a rozwodnienie odpowiedzialności spółki nie powoduje rozwodnienia własności.

Jaki jest przykład wydanego towaru?

Wydane zapasy oznaczają, że masz jakiś przedmiot na sprzedaż. sprzedałeś pewną ilość z tego magazynu, który wydał akcje.

Dlaczego korporacja może używać specjalnej kategorii, takiej jak fundusze założycielskie w celu emisji akcji zwykłych?

Przyznanie specjalnych przywilejów tym akcjom ... czy to prawa głosu, wartości nominalnej itp. (Możliwe tylko w przypadku korporacji C, wiele klas akcji jest niedozwolonych w przypadku korporacji typu S).

Jaka jest łatwa i zrozumiała definicja "zapasów wzrostu"?

akcji korporacji, która miała szybszy niż przeciętny wzrost zysków i oczekuje się dalszego wzrostu.

Popularne Wiadomości